A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

mapa

MAS Naděje o.p.s.

www.masnadeje.cz

Obsah

Školní řád je nahrazen novým, platným od 1.9.2013, který je k dispozici v šatně mateřské školy. Vzhledem k jeho rozsahu je zde ponechána po základní orientaci dřívější zjednodušená verze.

ŠKOLNÍ ŘÁD
 

 Zápis a přijímání dětí provádí ředitelka po dohodě se zřizovatelem vždy v termínu vyhlášeného zápisu do MŠ, ale i v průběhu školního roku dle kapacity školy a individuálních potřeb rodičů. Před nástupem dítěte rodiče odevzdají žádost o přijetí do MŠ, evidenční list potvrzený dětským lékařem a s řádně vyplněnými údaji o dítěti potřebných do školní matriky (každou změnu jsou rodiče povinni nahlásit). Rodiče obdrží do 30 dnů od podání žádosti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do zařízení. Informace o dětech jsou využívány pouze pro potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

 

Ukončit docházku dítěte může ředitelka školy dle § 35 odst.1, zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona) a po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, pokud:

a)    dítě bez omluvy jeho zákonným zástupcem do mateřské školy nejméně 1 měsíc nedochází

b)   zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitelky se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla neúspěšná

c)  ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)  zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

                                                 

Provoz mateřské školy je od 6,30 – 15,45 hodin

Děti se scházejí do 8,00 hodin, po dohodě s ředitelkou je možné dítě přivést později. Rodiče přezuté a převlečené děti osobně předávají ředitelce / učitelce, nebo pověří na základě písemné dohody jiného zástupce ( sourozence či prarodiče).

Totéž platí při vyzvedávání dětí v době od 12,15 – 12,30 nebo 14,30 – 15,45 hodin

Omlouvání dětí se provádí den předem, nejpozději týž den do 8,00 hodin.V opačném případě bude dítěti účtováno stravné po celou dobu absence.

 
Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu „ Školka Šikulka“, který je zpracován podle podmínek školy a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
 
Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv a potřeb dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o formách, metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.
 
Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi, na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví, užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství, na zvláštní péči a výchovu v případě postižení.
 
Rodiče mají právo dle § 21 odst. 1 školského zákona na poradenskou pomoc a informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí a stejně tak se mohou vyjadřovat k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání. Rodiče jsou průběžně informováni na schůzkách pro rodiče nebo na nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkou je umožněn denně při předávání dětí. Rodiče mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy či projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

Přivítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

 
Zákonní zástupci dětí jsou povinni dle § 22 odst. 3 školského zákona

a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy,

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (školní matrika) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Stravování dětí se řídí vyhláškou č.107/2005 o školním stravování (viz Provozní řád školního stravování). Zajišťuje ho školní jídelna a za skladbu jídelníčku zodpovídá kuchařka včetně vedoucí školní jídelny (ředitelka). Stravné se hradí v hotovosti ředitelce školy, nejpozději 15. v měsíci (přesné datum je uvedeno na nástěnce v šatně). Rodiče obdrží originál dokladu o zaplacení. V průběhu dne mají děti dostatečný pitný režim.

Školné (viz pokyn ředitelky ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání) je stanoven ve výši 360,- Kč za každý kalendářní měsíc. Hradí se v hotovosti ředitelce školy, nejpozději 15. den v aktuálním měsíci (přesný datum na info tabuli). Rodiče obdrží originál dokladu o zaplacení.

 

Ranní filtr je u dětí prováděn denně, při podezření z nemoci (teplota, vyrážka apod.) je dítě vráceno rodičům. O výsledcích prohlídky jsou vedeny denní záznamy. Rodiče jsou povinni podle § 22 zákona č. 561/2004 Sb., informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Pokud dítě onemocní v průběhu dne, jsou rodiče informováni telefonicky. Pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře zajišťují rodiče. V případě zjištění infekčního onemocnění se provádí hygienické opatření dle nařízení OHESu. Při ošetření a zápisu úrazu se postupuje dle platných předpisů.
 
Při pobytu venku pečuje 1 učitelka maximálně o 20 dětí. V letních měsících je zajištěn dětem dostatek stínu a tekutin. Je prováděna kontrola, zda děti nejsou napadeny klíštětem.
 
Za bezpečnost dětí v mateřské škole po celou dobu pobytu zodpovídají pedagogické pracovnice a to od doby převzetí až po jeho předání zákonnému zástupci. Škola je podle vyhlášky č.72/2005 Sb. a § 4 a 5 zákona 561/2004 Sb. povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (zejména šikany, jiných forem agresivního chování a zneužívání návykových látek).

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči a požadována oprava či náhrada škody.

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy, což stvrdí svým podpisem.

 
 
 
 

V Lužici, 1.9.2011                                                   

Nahrazuje školní řád 1.9.2010